Kalba

COOKIES

 

Slapukų naudojimo informacija

 

Jūsų privatumas mums yra labai svarbus, todėl norime suteikti daugiau informacijos apie privatumą ir slapukų (angl. cookies) naudojimą www.valgytinoriu.lt svetainėje.

 

Kas yra slapukas?

 

Slapukais vadinami informacijos elementai, perkeliami iš interneto svetainės į jūsų kompiuterio standųjį diską. Tai nedideli informacijos failai, kurie leidžia interneto svetainėms išsaugoti ir vėl pasiekti informaciją apie naudotojo naršymo įpročius.

 

Slapukus naudoja dauguma interneto svetainių, nes jie yra viena iš daugybės priemonių, kurios padeda pritaikyti interneto turinį prie naudotojų poreikių.  Slapukai leidžia interneto svetainėms teikti prie naudotojų poreikių pritaikytas paslaugas (pavyzdžiui, įsimenant prisijungimo duomenis, išlaikant pirkinius pirkinių krepšelyje arba rodant tik konkretų naudotoją dominantį turinį).

 

Slapukų būna skirtingų: laikinieji slapukai (arba seanso slapukai) – pašalinami, kai užveriama naršyklė; nuolatiniai slapukai – nepašalinami ir lieka tol, kol pašalinami aktyviais veiksmais arba kol baigiasi jų galiojimas.

 

Kaip pašalinti slapuką?

 

Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Galite naršyklėje slapukus išjungti, bet žinokite, kad jeigu taip padarysite, galite netekti galimybės naudotis daugybe funkcijų, kurios būtinos, kad interneto svetainė veiktų kaip dera. Jeigu jums reikia išsamesnės informacijos apie slapukus, apsilankykite interneto svetainėje http://www.aboutcookies.org/, kur rasite išsamios, nepriklausomos informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus per naršyklės nuostatas ir kaip pašalinti slapukus, kurie jau yra jūsų kompiuteryje. Kad pašalintumėte slapukus iš mobiliojo telefono, turėsite pasiskaityti telefono naudojimo instrukciją.

 

Slapukų tipai

 

Būtinieji slapukai: tokie slapukai yra būtini tam, kad galėtumėte žvalgytis po interneto svetainę ir naudotis jos funkcijomis, tokiomis kaip prieiga prie saugių interneto svetainės sričių.  Be šių slapukų negalėtų būti jūsų pageidaujamos paslaugos, pavyzdžiui, pirkimo internetu.

 

Veikimą gerinantys slapukai: šie slapukai renka informaciją apie tai, kai naudotojai naudojasi tam tikra interneto svetaine, pavyzdžiui, kurie puslapiai lankomi dažniausiai ir ar lankytojai iš tinklalapių gauna klaidų pranešimų.  Šie slapukai nerenka informacijos, leidžiančios atpažinti svetainės lankytoją.  Visa šių slapukų renkama informacija yra bendrojo pobūdžio, todėl anoniminė.  Ji naudojama tik svetainės veiklai pagerinti.

 

Funkciniai slapukai: šie slapukai leidžia interneto svetainei įsiminti jūsų pasirinktus dalykus (tokius, kaip jūsų vardas, kalba ar regionas) ir pasiūlyti patobulintas, jums asmeniškai pritaikytas funkcijas.  Šių slapukų renkamą informaciją galima padaryti anoniminę, be to, jie negali stebėti jūsų naršymo veiklos kitose interneto svetainėse.

 

Tiksliniai arba reklaminiai slapukai: šie slapukai naudojami tam, kad rodytų reklaminius skelbimus, kurie turėtų būti įdomūs būtent jums ir atitikti jūsų interesus.  Jie taip pat naudojami tam, kad tam tikras reklamas matytumėte tik tam tikrą kartų skaičių ir kad padėtų matuoti reklaminės kampanijos efektyvumą.

 

 

COOKIES

 

Cookie usage information

 

Your privacy is very important to us, so we want to provide more information about privacy and the use of cookies on www.valgytinoriu..lt.

 

What is a cookie?

 

Cookies are called information items that are transferred from the website to your computer's hard drive. These are small information files that allow web sites to be saved and re-access information about user browsing habits.

 

Cookies are used by most web sites as they are one of the many tools that help to tailor web content to user needs. Cookies allow websites to provide services tailored to users' needs (for example, remembering login details, keeping purchases in a shopping cart, or displaying only content that is specific to the user).

 

Cookies are different: Temporary Cookies (or Session Cookies) - Removed when the browser is closed; Permanent cookies - are not removed and remain until they are removed by active action or until their validity expires.

 

How to remove a cookie?

 

Most browsers are set to automatically accept cookies. You can turn off cookies in your browser, but be aware that if you do so, you may lose access to the many features that are required to make the website work as well. If you need more information about cookies, visit http://www.aboutcookies.org/ for detailed, independent information on how to disable cookies through your browser preferences and how to remove cookies that are already on your computer. To remove cookies from your mobile phone, you will need to read the user guide for your phone.

 

Types of cookies

 

Required cookies: These cookies are required to scan the website and use its features, such as access to secure website areas. Without these cookies, you would not be able to have your desired services, such as online shopping.

 

Functional cookies: These cookies collect information about when users are using a particular web site, such as which pages are visited most often, and whether visitors to web pages receive error messages. These cookies do not collect information that allows the visitor to identify the site. All information collected by these cookies is generic and therefore anonymous. It is used only to improve site performance.

 

Functional cookies: These cookies allow the website to remember your choices (such as your name, language, or region) and offer enhanced personalized features. The information collected by these cookies can be made anonymous, and they can not monitor your browsing activity on other websites.

 

Target or promotional cookies: These cookies are used to display advertisements that should be of interest to you and your interests. They are also used to see certain ads for a limited number of times and to help measure the effectiveness of your campaign.

 

 

COOKIES

 

Информация об использовании файлов cookies

 

Ваша конфиденциальность очень важна для нас, поэтому мы хотим, чтобы дать более подробную информацию о конфиденциальности и печенье (англ. Cookies) используют www.valgytinoriu.lt сайт.

 

Что такое cookies?

 

Cookie-называется информация передается с веб-сайта на жесткий диск вашего компьютера. Это небольшие информационные файлы, которые позволяют веб-сайты для сохранения и повторного доступа к информации о привычках просмотра пользователя.

 

Cookies используются большинство веб-сайтов, потому что они являются одним из многих инструментов, которые помогают портному веб-контенту потребностям пользователей. Cookies позволяют веб-сайты, чтобы предоставить пользователям персонализированных услуг (таких как Запоминание логин, корзину покупок при сохранении или отображения только конкретного пользователя, заинтересованного в содержании).

 

Cookie разные: временные файлы (или cookie сессии) - удаляются, когда вы закрываете браузер; Постоянные cookie - не удаляется и остается, пока не будут удалены путем активного действия или истечения срока их действия.

 

Как удалить cookie?

 

Большинство браузеров настроены на автоматический прием cookie. Вы можете отключить cookies в вашем браузере, но имейте в виду, что если вы сделаете это, вы можете потерять доступ ко многим функциям, которые необходимы для веб-сайта для работы в зависимости от обстоятельств. Если Вам необходима дополнительная информация о Куки, посетите веб-сайт http://www.aboutcookies.org/, где вы найдете подробную, независимую информацию о том, как отключить cookie через настройки браузера и как удалить куки, которые уже находятся на вашем компьютере. Чтобы удалить cookie с вашего мобильного телефона, вам необходимо прочитать инструкцию телефона.

 

Типы файлов cookie

 

Необходимые файлы cookie: эти cookie необходимы для навигации по веб-сайт и использовать его функции, такие как доступ к защищенным частям сайта. Без этих cookie не могут быть ваши желаемые услуги, такие как интернет-магазины.

 

Функциональные файлы cookie: Эти файлы собирают информацию о том, когда пользователи используют определенный веб-сайт, например, какие страницы посещаются наиболее часто, и получают ли пользователи сайтов сообщения об ошибках. Эти файлы не собирают информацию для идентификации посетителей сайта. Все эти cookies собирают информацию носит общий характер, и поэтому анонимность. Он используется только для улучшения деятельности сайта.

 

Функциональные cookie: Этоcookie позволяет веб-сайту, чтобы запомнить выбранные элементы (такие как ваше имя, язык или регион) и предложить улучшенные функции для вас лично адаптировано. Информация, собранная печенье может быть анонимным, кроме того, они не могут отслеживать ваши действия в Интернете на других сайтах.

 

Целевой или Реклама Cookies: Эти файлы используются для отображения рекламных объявлений, которые должны быть интересны для вас и точно соответствовать вашим интересам. Они также используются для того, чтобы просмотреть определенные объявления только в определенное число раз, и, чтобы помочь оценить эффективность рекламных кампаний.

Visi produktų pavadinimai, logotipai,prekių ženklai, vaizdų ir prekių ženklų yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.
Visi šioje svetainėje naudojami įmonės, adreso arba vietos pavadinimai, produktų ir paslaugų pavadinimai yra skirti tik identifikavimo tikslais.